אחסון אתרים, סטרימינג, שרתים יעודיים

03-6872767
LiveZilla Live Chat Software

מחשבון VPS - הרכבת מפרט מותאם אישית

קבל הצעה עכשיו
שם:
אימייל:
טלפון:

תקנוןהסכם תנאי שימוש Host & Found

תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך אלה מתייחסים לנשים וגברים כאחד.


הגדרות:

"החברה" חברת "הוסטאנדפאונד"  Host &Foundעל כל עובדיה, לרבות חברות בת ותאגידים קשורים.
"השירות" החברה מציעה שירותי רישום דומיינים, ניהול שרתים, אירוח ואחסון אתרים, מיילים, בסיסי נתונים, אחסון שרתים, FTP, אחסון וידאו, שרתים ועוד, בהתאם להזמנת הלקוח.
"הלקוח" מזמין שירותי החברה, לרבות עובדיו, סוכניו, חליפין, נציגיו, יורשיו או אפוטרופוסו, או כל גוף ו/או אדם הבאים מטעמו ו/או במקומו על פי דין, וכן חברות קשורות כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ״ח ־ 1968.
 
הואיל            וחברת "הוסטאנדפאונד הינה חברה המספקת שרותי אחסון אתרים ו/או שירותים נלווים
                    אחרים ומענה ברחוב בית עובד 13, ת.ד. 52702, תל אביב 6721113;
 
והואיל           והלקוח פנה אל החברה וביקש לשכור ו/או לקבל מהחברה - לשימושו הבלעדי - שירותים,
                    קרי שרותי אחסון אתרים (חבילות אחסון אותם בחר הלקוח) ו/או שירותים נלווים ו/או
                    אחרים ע"פ בחירתו;
 
והואיל           והלקוח מתחייב בזאת כי השירותים שיסופקו ללקוח על ידי החברה ישמשו את הלקוח
                    לפעילות ולמטרות חוקיות בלבד;
 
והואיל           ברצון החברה והלקוח לקבוע את תנאי ההתקשרות שביניהם על פי התנאים המפורטים
                    בהסכם תנאי השימוש, אשר כאמור מותנת בהסכמת הלקוח לאמור בו ואישורו, כפי שפורט לעיל;
 
והואיל           ומטרת הסכם תנאי השימוש, בין היתר, להעניק שירותים נאותים ללקוח ובכלל זאת
                    אישור הסכם תנאי השימוש מהווה הסכמה הצהרה והתחייבות מצד הלקוח לפעול על פי
                    תנאיו והוראותיו של הסכם תנאי השימוש;
 

אי לזאת הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 
כללי:
1.   המבוא להסכם תנאי השימוש, לרבות כל נספח שנחתם ו/או ייחתם בין הלקוח לבין החברה,  מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 

התחייבויות החברה:
2.   החברה מתחייבת לשמור על מחיר השירות שהוסכם במועד הזמנתו ולא לשנותו לכל אורך תקופת השירות אשר שולמה. השירותים יינתנו ללקוח על-ידי החברה בצורה  מקוונת או באמצעות מענה טלפוני. למען הסר ספק יובהר כי אין השירות כולל מתן תמיכה ופתרון תקלות באתר הלקוח, אלא רק באמצעות הטלפון או האינטרנט.
3.   החברה תספק מענה מקצועי, מהיר ואדיב ללקוחותיה אשר מנויים על השירותים שמוצעים על ידי החברה.
4.   החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה לתת מענה מהיר ולפעול במהירות הנדרשת כדי לטפל בבעיות שיוצרו כאמור, ובכלל זאת לפעול באופן שוטף על מנת למנוע היוצרות בעיות ותקלות.
5.   החברה מתחייבת לטפל בכל בעיה או תלונה שהתקבלה מצד לקוח במהירות האפשרית. במקרים הדורשים טיפול ממושך, יקבל הלקוח הודעה, בתוך פרק הזמן הרגיל של טיפול בפנייה, ובה תצוין הערכת זמן עד לפתרון התקלה/ להמשך הטיפול.
6.   נציגי החברה ישיבו לפניות שנתקבלו במוקד הטלפוני בהתאם ל-SLA, בימי חול בין השעות 09:00-18:00.
7.   טיפול בתקלות מערכתיות יינתן במשך 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
8.   אנו מתחייבים לתגובת מנהל בכל דרישת לקוח לקבלת מענה כאמור, וזאת תוך 3 ימי עבודה.
9.   מערכות החברה פועלות בהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר למען תתאפשר זמינות גבוהה ביותר של לפחות 99.9% מזמן הפעולה. במקרים בהם רמת השירות תחרוג מן האמור וכתוצאה מכך ייפגעו השירותים הניתנים ללקוח, הלקוח יהיה זכאי לפיצוי מוסכם מאת החברה אשר יוענק בדרך של זיכוי, כמפורט להלן:

9.1   פגיעה באספקת שירותים של שעה אחת (1) עד 7 שעות – תזכה את הלקוח בסך 25% מסך עלות התשלום החודשי.

9.2   כשל באספקת שירותים של למעלה מ-7 שעות ועד 36.5 שעות – תזכה את הלקוח בסך 50% מסך עלות התשלום החודשי.

9.3   במקרים חריגים ונדירים בהם לא יסופק שירות מעל ל-36.5 שעות –יזוכה הלקוח בסך עלות התשלום החודשי ששילם (100%).

  • יובהר כי על הלקוח לעמוד בתנאי הסכם השירות ובדגש על התשלומים השוטפים אשר נובעים ממנו למען יהא זכאי לקבלת הפיצוי המוזכר לעיל.
10.   על אף האמור כל האמור לעיל, לא יינתן פיצוי בכל מקרה של היעדר זמינות של המערכת ו/או של השירותים הנובעים מהמקרים הבאים:

10.1   כתוצאה מנסיבות שלא ניתן לצפות או למנוע ("כוח עליון"):

10.2   מלחמה ו/או פעילות טרור ייחשבו ככוח עליון כמשמעותו באמת מידה זו בכפוף להוראות לפי כל דין, ככל שיהיו כאלה, ביחס למשק לשעת חירום.

10.3   כל אירוע, המקיים את כל התנאים במצטבר המפורטים להלן:

10.3.1   אינו בשליטתו הסבירה של היצרן.

10.3.2   לא נגרם עקב מעשה ו/או מחדל של היצרן

10.3.3   היצרן לא יכול היהלמנוע את התרחשותו באמצעים סבירים

10.3.4   היצרן לא יכול היה לצפות את התרחשותובאופן סביר;

10.4   באם ביצע הלקוח פעולה בלתי מורשית או בשל כשל של הלקוח לשמור על נהלי אבטחה מתאימים;

10.5   במקרים בהם פעל הלקוח באופן שאינו סביר ו/או בצורה שאינה תואמת עם התכונות והפונקציונליות שלה;

10.6   במקרים בהם פעל הלקוח באופן שאינו תואם את הנחיות החברה;

10.7   באירועי תקלה הנובעים מבעיות חומרה ו/או תוכנה בציוד הקצה של הלקוח, לרבות התקנה לקויה של תכנה ו/או השירותים שמסופקים על ידי החברה באופן התאמתם והגדרתם;

10.8   באם ארעה תקלת רשת, לרבות כשלים במערכת של הלקוח ו/או כשל המתרחש בין המערכת של הלקוח והמערכת של חברה;

10.9   כתוצאה משירותים הניתנים על ידי צד שלישי, לרבות ספקי אינטרנט חיצוניים ו/או ספקי תשתית אינטרנט, וכדומה;

10.10   במהלך או בקשר עם שדרוגים ו/או שינויים ו/או פיתוחים שבוצעו במערכת ו/או בשירותים;

10.11   כתוצאה מהיעדר זמינות המערכת לשם טיפול בה ו/או ניהולה ו/או תחזוקתה ו/או הרחבתה של מערכות החברה ו/או חוות השרתים שלה, והכל בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה של החברה. 

 
התחייבויות הלקוח:
11   הלקוח מתחייב ומצהיר בזאת כי הסכים לקבל על עצמו את התנאים המפורטים בהסכם תנאי השימוש. בהצטרפות לשירות מהשירותים הנ"ל, מקבל עליו הלקוח ומתחייב כי הוראות ההסכם, על כל סעיפיו, מקובלות על ידו וממצות את המוסכם בין הצדדים.
12   הלקוח מתחייב למסור פרטי קשר נכונים, ולעדכנם במידה והם משתנים.
13   על הלקוח לוודא כי אמצעי התשלום בו הוא משתמש לרכישת שירותי החברה הינו תקין.
14   על הלקוח להיות מודע למגבלות המשאבים שהוקצו לו במסגרת השירות שרכש ולהודיע מראש על חריגה צפויה. לשמור על כל סעיפיו של הסכם זה.
15   הלקוח ימנע מכל פעולה בלתי חוקית באמצעות שימוש באתר החברה ו/או באתר ו/או בשרתי החברה ו/או בשירותיה ועליו להיות מודע לכך כי ביצוע ו/או ניסיון לבצע שימוש באתר החברה ו/או באתר ו/או בשרתי החברה ו/או בשירותיה לביצוע כל הונאה, מכל מין וסוג שהוא, באינטרנט ו/או ביצוע ו/או ניסיון לבצע סריקות לגילוי פרצות באבטחה ו/או לחשבונות ו/או גניבה של מידע ו/או סיסמאות ו/או כל פעולה בלתי חוקית אחרת, תאלץ את החברה לנקוט כנגד הלקוח בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כדי להגן על זכויותיה.
16   הסכם תנאי השימוש יכנס לתוקפו מהיום בו הזמין הלקוח מהחברה את השירותים.
17   הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך כי תקופת הסכם תנאי השימוש ומתן השירותים ללקוח על ידי החברה ו/או תנאי התשלום נקבעים בהתאם לשירותים שהלקוח רכש ו/או תקופה ספציפית אחרת שתוסכם בכתב, ככל שתוסכם, בין הלקוח לבין החברה ו/או בכל תקופה בה הלקוח מקבל מהחברה שירותים ו/או שירותים נלווים.
18   השירותים והציוד המוצעים באתר הם לשימושו של הלקוח, מתוך שאיפה להעניק לו את מיטב השירותים הנדרשים על ידו, ואולם מובהר, כי אין בהצעת הציוד ו/או השירותים או באספקתם כדי להוות, במפורש או במשתמע, מצג או התחייבות כי הם מתאימים ללקוח ולצרכיו ו/או עומדים בתקנים כלשהם. כמו כן, אין לראות בהצעת השירותים ו/או הציוד באתר המלצה של החברה להשתמש בהם.
19   על כן, מובהר, כי הלקוח אחראי בלעדית לבחירת השירותים והציוד שיזמין ובכלל זה לבדיקת טיבם, פעילותם, תקינותם והתאמתם לצרכיו וכן להתקנת התוכנות, תכנותן, הגדרתן, תפעולן ולמעקב אחר פעילותן ותקינותן וזאת אף אם הוא נעזר בייעוץ מטעם החברה, וכי החברה לא תישא בכל אחריות בקשר עם כך.
 
אחסון על שרת שיתופי (Shared Hosting)
20   אחסון על שרת שיתופי מאפשר אירוח סימולטני של מספר אתרים אשר ממוקמים על אותו שרת. שימוש בשרת שיתופי מאפשר לחברה לספק ללקוח מחיר זול יותר, בהשוואה למחיר של הקמת שרת וההגנות הנלווית אליו.
21   משכך הלקוח מתחייב להתחשב באתרים אחרים המאוחסנים בשרתים ולא לבצע שום פעולה העלולה לגרום לנזק ו/או לסכן אתרים אחרים ו/או למשאבי החברה. אתר אשר ישתלט על פעילות השרת וימנע הרצה תקינה של אתרים אחרים ייסגר ללא התראה מראש.
 
חריגות בתעבורה החודשית
22   הלקוח זכאי להשתמש בנפח בתעבורה חודשית מסוימת, המוגבלת על-פי סוג השירות שרכש, והכל בהתאם לתנאי השירות הספציפיים של אותו מוצר.
23   יובהר כי החברה אינה מחויבת לספק ללקוח תעבורה נוספת במידה וחשבונו חורג, וכי כל תוספת כאמור הינה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולאחר שהבקשה אושרה ונחתמה על ידי הלקוח והתקבלה במשרדי החברה.
 
חריגות בשטח האחסון
24   לקוח החברה זכאי להשתמש בשטח האחסון אשר הוקצה לו בהתאם לשירות שרכש. החברה אינה מתחייבת לספק ללקוח שטח אחסון נוסף, עד למועד שבו הופק הסכם בנוגע לתוספת והוא אושר ונחתם על-ידי הלקוח והתקבל במשרדינו.
25   במידה והלקוח מעוניין בהרחבת שטח האחסון של חבילתו, יגיש בקשה זו מראש ובכתב.
26   התוספת תאושר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ויתומחר בהתאם. הלקוח יאשר את הצעת המחיר ויהיה מחויב בתשלום מידי עבור החריגה.
 
תוספות לשירותים קיימים
27   תוספות לשירותים הקיימים יסופקו ללקוח בתשלום, ואין החברה מתחייבת לספק את השירות עד למועד בו אושר, נחתם על ידי הלקוח ונתקבל במשרדי החברה ההסכם הרלוונטי לתוספת אותה הוא מבקש.
28   יודגש כי כל תוספת לחבילה תתומחר על-ידי החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ותאושר מראש ובכתב על-ידי הלקוח.
 
הרצת קמפיינים פרסומיים מחבילת אחסון אשר ממוקמת על שרת שיתופי
29   החברה אוסרת על הרצת קמפיינים מחבילת אחסון אשר ממוקמת על שרת שיתופי הואיל ומדובר בפעולה אשר עלולה לגרום לעומס על משאבי המערכת בצורה שיכולה לסכן את פעילותם התקינה של אתרים אחרים.
30   בשל האמור לעיל, על הלקוח להודיע לחברה על כל כוונה להריץ קמפיין, וזאת למען שהדבר יתומחר עבורו בהתאם לצרכיו הפרטניים, ויוכל להיות תחת פיקוח ושליטה של גורמי החברה, והכל כדי למנוע עומס על משאבי המערכת ונזק לחברה ו/או ללקוחותיה הנוספים אשר תלויים בשירותים הניתנים על ידה.
 
פרסום אשר מטרתו למשוך תנועה (Traffic) לאתר שמאוחסן על שרת שיתופי
31   פרסום כמתואר לעיל, בין אם למכירת מוצר או שירות או לכל מטרה אחרת, עלול לגרור חריגה מהתעבורה המוקצית לאתר לפי החבילה שנרכשה.
32   לפיכך, על הלקוח תוטל האחריות הבלעדית לעקוב אחר תעבורת האתר שלו בחודשים בהם הוא מריץ מסעות פרסום וזאת על-מנת לוודא שהוא אינו חורג מהתעבורה אשר הוקצתה לו בהתאם לתנאי התקשרותו עם החברה.
 
שימוש בתוכניות ׁASP/JAVA/PHP/CDO/CGIוכדומה בשרת שיתופי
33   שימוש כאמור מותר לפי ההגדרות של סוג השירות שרכש הלקוח.
34   על אף האמור לעיל,ניצול משאבי מערכת במידה אשר משפיעה על תפקוד השרתים או על פעילות אתרים אחרים בשרת או גורמת בעיה כלשהי בחוות השרתים, תגרור סגירת אפשרות השימוש או הגבלתו כך שלא יפריע למשתמשים אחרים בשרת, ואף עשויה לגרור סגירת חשבון הלקוח לאלתר וללא כל הודעה מוקדמת.
 
הפצת דואר בכמויות מסחריות (SPAM)
35   שליחת הודעות דואר פרסומיות ו/או בכמות מסחרית, באמצעות או דרך שרתי החברה, אסורה בהחלט. זאת ועוד, שימוש בשרת ISPכלשהו לצורך שליחת הדואר אינה פוטרת את הלקוח מאחריות בכל הנוגע לשימוש בכתובות דואר אלקטרוני הקיימות תחת השרת, ושימוש בכתובת דואר אלקטרוני לאמצעים שאינם טהורים ואשר עשויים להוות מטרד לצד ג' יהוו הפרה בוטה של תנאי שימוש אלו.
36   תלונה על-ידי גורם חיצוני לגבי לקוח שעבר על סעיף זה, במידה ותתברר כנכונה, תגרור סגירת תיבות הדואר של החשבון ללא הודעה מוקדמת.
 
זכויות יוצרים
37   הלקוח מצהיר כי הוא הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בתכנים ו/או בכל היישום האחרים המפורסמים ו/או המופצים באתר בכל זמן נתון ו/או לחילופין הלקוח קיבל הרשאה ברורה ומפורשת ו/או קיבל רישיון לעשות שימוש בתכנים אלה ובכל זמן נתון יישא באחריות בלעדית כתוצאה מהפרת הוראות סעיף זה על ידי הלקוח ו/או על ידי צד שלישי אחר.
38   הלקוח מצהיר בזאת ומתחייב כלפי החברה כי כל תוכן מכל מין וסוג שהוא המצוי באתר אינו מפר זכויות יוצרים, קניין רוחני, פטנטים, סימני מסחר ובכלל זאת כי הלקוח קיבל אישורים כדין מטעם בעלי הזכויות האמורות לעיל, ככל שיש כאלה, להשתמש באותם תכנים באופן בו נעשה שימוש בהם באתר.
39   הלקוחמצהיר ומתחייב כלפי החברה כי אין בתכנים המצויים באתר ובשימושם פגיעה בזכויות קניין רוחני, וכי למיטב ידיעתו לא הוגשה ולא ידוע לו כי קיימות נסיבות המעלות חשש סביר כי תוגש תביעה כלשהי על הפרת זכויות קניין רוחני נגדו בכל הקשור לשימוש שעושה הלקוח ו/או צד שלישי באתר, ובכלל.
40   הלקוח מתחייב לשאת באחריות מלאה כלפי החברה ו/או מי מטעמה לכל הנזקים שיגרמו, בעקיפין ו/או במישרין, לו ו/או לצדדים שלישיים ו/או לחברה ו/או למי מטעם החברה, כתוצאה מפרסום המפר זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני באתר והוא מתחייב לשפות ולפצות את החברה על כל נזק שיגרם לה ו/או למי מטעמה בשל כך.
41   הלקוח מתחייב להודיע לחברה באופן מידי על דרישה ו/או טענה להפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני מיד עם ידיעתו הראשונה ו/או מיד עם חשש סביר לכך. במקרה כאמור, החברה תהא רשאית להוריד ו/או לחסום ו/או להסיר את התוכן המפר, וזאת מבלי מתן הודעה מוקדמת ללקוח. הלקוח מוותר בעניין זה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה.
42   הלקוחמתחייב לא להעביר לצדדים שלישיים רכיב ו/או תוכנה ו/או יישום שפותחו על ידי החברה ו/או שיש לה זכויות יוצרים על הרכיב ו/או התכונה ו/או היישום.
 
תכנים בלתי הולמים
43   מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, הלקוח לא יעלה ו/או יעביר דרך שרתי החברה:
 

43.1   תוכן שמקדם גזענות, שנאה או נזק גופני מכל סוג שהוא נגד קבוצה או בודדים;

43.2   תוכן מטריד או מעודד הטרדה של אדם אחר;

43.3   תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או קבוצת אנשים, תוכן הפוגע בפרטיותו של אדם לרבות ו/או תוכן העלול לפוגע ברגשות הציבור ו/או תוכן הקשור להימורים /או הגרלות מכל מין וסוג שהוא האסורים על פי חוקי מדינת ישראל ו/או מחוצה לה;

43.4   תוכן מכל מין וסוג שהוא העלול להטעות את הצרכן, כאמור בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981;

43.5   תוכן שפרסומו אסור על פי דין ו/או תוכן שמוטל עליו צו איסור פרסום תקף;

43.6   תוכן אשר מציג אנשים מנוצלים בצורה מינית או אלימות;

43.7   תוכן פורנוגרפי, לרבות חומר המכיל עירום, אלימות, או מפנה לאתר אינטרנט למבוגרים בלבד;

43.8   תוכן שמעלה מידע שקרי ו/או מטעה ו/או מעודד פעילות לא חוקית או התנהגות פוגענית, מאיימת, מגונה או מבזה;

43.9   תוכן שמהווה עבירה פלילית על פי חוקי המדינה ו/או חוקי המדינה בה מצויים השרתים של החברה ככל שמצויים ו/או כל תוכן שעלול לבסס עוולה ו/או תביעה אזרחית ו/או נזיקית ו/או מסחרית מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה לרבות כלפי צדדים שלישיים;

43.10   תוכן שמקדם פעילות עבריינית כלשהי או עסק או מספק מידע אינפורמטיבי על פעילויות בלתי חוקיות לרבות אך לא רק סחר או קנייה של נשק בלתי חוקי, הפרת הפרטיות של מישהו, או יצירת וירוס מחשב;

43.11   תצלום של אדם אחר שהועלה וגובה בשרתי החברה ללא הסכמתו.

43.12   כל שימוש אחר העלול לגרום לנזק ו/או לחדירות אבטחה ו/או להפרעה ו/או להגבלת השימוש בשירותים ו/או עלול להוות הפרה של זכויות של החברה, ספקי שירות מטעמה, לקוחות אחרים, משתמשים או צדי ג' כלשהם.

44   הקביעה האם חומר מסוים מהווה הפרה של הוראות הסכם זה תהא של החברה בלבד, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.
45   שימוש לרעה או שימוש כנגד החוק בשירותי החברה או באי אלו ממשאביה יגרור את סיום השירות באופן חד צדדי, ללא הודעה מוקדמת וללא החזר כספי.
 
IRC

46   החברה אוסרת הפעלה של IRCאו IRC botsבשרתיה. איסור זה תקף כלפי כל לתוכנה הפועלת ומחוברת לשרת ה- IRCבמשך 24 שעות ביממה, והמבצעת באופן אוטומטי פעולות מסוימות.

שינוי שמות DOMAIN
47   לא ניתן לבצע כל שינוי בשם דומיין לאחר רישומו. על הלקוח לוודא שהוא מאיית את שם הדומיין בדיוק כפי שהוא רוצה ולהגישו בכתב לחברה, בצירוף אמצעי תשלום. לא יהיה פיצוי או החזר כספי עבור שם דומיין שנרכש לפי ההנחיות שהתקבלו בכתב מהלקוח.
 
חידוש שמות DOMAINלאחר מועד פקיעתם
48   החברה תיצור קשר עם הלקוח טרם מועד פקיעת הדומיין שלו, דרך אמצעי ההתקשרות אותם מסר הלקוח בעת הזמנת השירות. בשל האמור, יודגש כי על הלקוח מוטלת האחריות הבלעדית לעדכן את פרטי הקשר שלו במידה וישתנו.
49   מבלי לגרוע מפעולותיה של החברה, על הלקוח מוטלת האחריות המלאה לבצע מעקב מלא אחר מועדי פקיעת הדומיינים וחבילות האחסון שברשותו וליזום את חידושם מבעוד מועד.
 
תקופת פדיון עבור DOMAINשלא חודש
50   הלקוח יחויב בכל עלות הכרוכה בטיפול או בשחרור מנעילה של דומיין אשר נכנס לתקופת פדיון.
51   במקרים חריגים, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, תשחזר החברה שמות דומיין שפקיעתם עלולה לגרום נזק ללקוח. במקרה כזה החברה תקבל את זכויות הניהול של הדומיין ששוחזר ולא תהיה מחויבת להחזירו לשימוש הלקוח, אלא אם ישפה ו/או יפצה אותה בגין החידוש ועלויות הטיפול ששולמו על ידה.
 
העברת ניהול DOMAINלחברה אחרת
52   ניתן להעביר את השליטה בדומיין מהחברה אל כל גורם אחר.
53   שירות כאמור יינתן רק לאחר קבלת מסמך רשמי מהלקוח המבקש העברה זו.
54   העברה כאמור כרוכה בתשלום של עד 100₪, בהתאם למקרה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את גובה העלות בפועל עד לסכום הנקוב.
 
הגבלת אחריות
55   החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה על-מנת לספק את השירותים אשר מוצעים על ידה. עם זאת, לא תהא החברה אחראית לכל טעות, השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, גניבה, הרס או גישה לא מורשה, ו/או שינוי של כל תוכן שהועלה לחוות השרתים.
56   למען הסר ספק יובהר כי הגיבויים שהחברה מבצעת באופן שוטף על המערכות שברשותה הינם לצרכיה הבלעדיים והיא אינה מחויבת לספקם ללקוח. שחזור נתונים עלול להיות כרוך בתשלום נוסף, והכל לפי החלטתה הבלעדית של החברה.
57   יודגש כי אין החברה מתחייבת לאחוז מסוים של זמינות או לשלמות ואבטחת הנתונים המאוחסנים על שרתיה. על הלקוח מוטלת האחריות לגבות את הנתונים שברשותו.
58   אחריותה של החברה כלפי הלקוח תוגבל לנזקים ישירים בלבד שיגרמו ללקוח עצמו בלבד כתוצאה מפעולה שנעשתה על ידי החברה ושאינה בגדר הפעילות הסבירה של החברה.
59   בשום מקרה אין החברה תהא אחראית כלפי הלקוח בגין אובדן עסקים, חוזים, רווחים או חסכונות צפויים או לכל נזק עקיף או תוצאתי או כלכלי אחר כלשהו.
60   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח מסכים כי היקף אחריות החברה לא תהיה גבוהה יותר מסכום התמורה ששילם הלקוח לחברה עבור שירותי הגיבוי בתקופה של חודש עובר לתחילת האירוע הנזיקי.
61   הלקוח מסכים ומאשר את חלוקת הסיכונים בין הלקוח לבין החברה הבאה לידי ביטוי בהגבלת אחריותה של החברה כמפורט לעיל, ומאשר כי חלוקה זאת סבירה ומקובלת עליו.
 
תשלום
62   שירותי החברה יופעלו רק בעת קבלת התשלום מהלקוח.
63   במידה ולא יתקבל תשלום בגין חידוש השירות, החברה רשאית להפסיקו ללא הודעה מוקדמת.
64   המחירים המוצעים באתר החברה הינם בשקלים ואינם כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת במפורש בעמוד בו מופיע המחיר.
 
ביטול והחזרים
65   הלקוח יכול לבטל את שירותי החברה בכל עת. ביטול השירות באמצע תקופה ששולמה מראש, לא יזכה את הלקוח בהחזר יחסי עבור התקופה הנותרת.
66   החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לסגור שירות הניתן ללקוח, מן הטעמים שנמנו לעיל ומכל סיבה אחרת. במקרה זה יושב ללקוח החלק היחסי של התשלום.
67   לא יינתן כל החזר כספי במידה וביטול ההתקשרות נעשה על ידי החברה בגין הפרה של אחד או יותר מהסעיפים של הסכם תנאי שימוש זה.
68   בקשת ביטול תתקבל בכתב במשרדי החברה בהתראה של 30 יום מראש. במידה ומדובר בלקוח פרטי, יספק מכתב המזהה את פרטיו (מספר ת.ז., שם, כתובת, שם השירות וכדומה) החתום על-ידו. במידה ומדובר בחברה, יש להגיש בקשה זו על דף לוגו בתוספת חתימת מורשה חתימה של החברה וחותמת החברה.
 
הפסקת השירות
69   הלקוח מסכים ומודע לכך כי החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל ו/או להקפיא בכל זמן נתון את אפשרות הגישה של הלקוח לשירותים הניתנים לו על ידי החברה, כולם או בחלקם, במידה ויהיה קיים חשש סביר כי נעשה ו/או עומד להיעשות על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו שימוש לרעה בשירותים ו/או ככל שנעשה ו/או עומד להיעשות על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו שימוש בניגוד להוראות הסכם תנאי השימוש ו/או בניגוד לכל דין.
70   החברה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לגבי שימוש בלתי סביר במשאבים כגון, אך לא רק, בשטח אחסון, בנפח תעבורה, בניצול CPU, ושומרת לעצמה את הזכות להשעות או להפסיק כל שירות שניתן מטעמה ומנוצל לרעה ללא כל הודעה מוקדמת.
71   החברה תהיה זכאית להפסיק את השירות ללקוח, אף ללא הודעה מראש, במקרה וללקוח יהא חוב כספי כלפיה.
72   יודגש כי החברה ראשית על פי שיקול דעתה הבלעדית לעדכן, להפחית ו/או להעלות מעת לעת את התמורה עבור השירותים ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.
73   החברה תהיה רשאית לעדכן הסכם זה בעתיד במידה ויחולו שינוים בהתקשרות בינה לבין כל צד ג', אשר הנם רלוונטיים לתנאי הסכם זה ולמתן השירותים ללקוח. החברה תיתן הודעה על כוונתה לבצע שינוי כאמור בהקדם האפשרי לפני ביצוע השינוי בפועל. במידה והשינוי יהיה מהותי מבחינת הלקוח, תעמוד לו הזכות לבטל את ההתקשרות לחברה, באופן מיידי, מבלי שהדבר ייחשב כהפרת חוזה.
74   כל שינוי בתנאיו ובהוראותיו של הסכם תנאי שימוש זה ייעשה בין הצדדים בכתב בלבד וכל הודעה בהתאם להסכם תנאי השימוש תיעשה בכתב בלבד.
 
שונות
75   החברה מתחייבת לפעול כדי לצמצם כל פגיעה בלקוחות שעלולה לנבוע מפעולות אחזקה או תיקון כללי של הציוד שברשותה.
76   זכויותיה של החברה כלפי הלקוח לא תיפגענה עקב מתן ארכה ללקוח ואי תגובה מצדה לא ייחשב לוויתור כלשהו כלפי הלקוח.
77   הודעה שנשלחה באמצעות אחד מערוצי התקשורת, לפי הפרטים שנמסרו בעת הזמנת השירות, תחשב כאילו התקבלה לאחר 72 שעות. ערוצי התקשורת כוללים, אך לא רק, אי-מייל, מספר טלפון, מספר סלולארי ומספר פקס.
78   על הסכם זה יחולו הדינים של מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית לגביו מסורה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב.